Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Majątek Szkoły Podstawowej Nr 10 na 31.12.2014

Aktywa trwałe

  • Rzeczowe aktywa trwałe, w tym budynki i lokale: 650.128,27
  • Aktywa obrotowe : -
  • Zapasy : -
  • Należności krótkoterminowe: 28.018,26

Środki pieniężne, w tym środki na rachunkach bankowych

  • Stan konta ZFŚS: 579,88
  • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 13.652,44
  • Umorzenie środków trwałych: 268.585,32
  • Umorzenie pozostałych środków trwałych: 195.429,57

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-06-2015 - Edycja treści.

29-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 587