Guziki

Status prawny

 • Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Organem prowadzącym szkoły jest: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • Organem nadzoru pedagogicznego jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Działalność placówki regulują następujące dokumenty i akty prawne:

 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty
 2. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Odnośniki do aktów prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 2. Akty zmieniające
 3. Podstawa prawna
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Lista obowiązujących aktów prawnych - www.bip.men.gov.pl

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 694